Het project - Dijkversterking Arcen

Dit is een voorbeeldpagina van een fictief project gebaseerd op dijkversterking Arcen in Limburg. Door het versterken van de dijk zijn de dorpskern, inwoners, bedrijven en infrastructuur voor de lange termijn beter beschermd tegen hoogwater van de Maas. Het exacte tracé van de nieuwe dijk is nog niet bekend. Via deze pagina wordt aan de bewoners gevraagd wat zij als geschikte inpassing zien. Aan de bewoners wordt gevaagd om samen te werken aan een veilig Arcen.

Meedenken of meedoen? Registreer dan hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasering

Om de versterking te realiseren wordt gewerkt in verschillende fases. In al deze fases kunt u uw input geven aan het projectteam. De projectfases op hoofdlijnen (fictief):

  • 2017                 Vervroegde verkenning (bepalen van de omgevingsopgave)
  • 2018                 Verkenningsfase (bepalen van een voorkeursalternatief)
  • 2019                 Planuitwerkingsfase (opstellen definitief ontwerp, vergunningen en realisatie-contract)
  • Vanaf 2019      Realisatiefase gevolgt door de beheerfase

 

De vervroegde verkenning is afgerond. Lees hier de uitkomsten van deze fase.

Aanleiding

De doelstelling van het landelijke Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP) is dat alle primaire waterkeringen van  Nederland in 2050 voldoen aan de wettelijke norm voor de veiligheid tegen overstromingen.

 

Ambities

Voor het dijktraject Arcen liggen er drie opgaven: de versterkingsopgave (vanuit het HWBP), de systeemopgave (vanuit het Deltaprogramma Maas: meer waterberging in het winterbed) en de beekherstelopgave voor de Lingforsterbeek (vanuit de programma's Kaderrichtlijn Water en Waterbeheer 21e Eeuw).  

Doelstellingen

De cultuurhistorische, ruimtelijke en recreatieve waarden zijn in Arcen sterk verbonden met de Maas. Om een passende oplossing te vinden die deze functies ondersteund is maatwerk nodig.

 

 

Cookie-instellingen